KURSPREISE PRO MONAT:                               KINDER/SCHÜLER/STUDENTEN/ERWACHSENE

45 MINUTEN                                                                                                   28€
60-70 MINUTEN                                                                                              34€/39€
75 MINUTEN                                                                                                   36€
80MINUTEN                                                                                                    38€
90 MINUTEN                                                                                                   40€

 

MEHRERE KURSE PRO WOCHE

2x 60-75 MINUTEN                                                                                          54€/62€
3x 60 MINUTEN                                                                                               62€/77€
1 x 60-75+ 1 x 80-90 MINUTEN                                                                      62€
2 x 80-90 MINUTEN                                                                                         70€

ALL YOU CAN DANCE HIPHOP/STREETDANCE/SAMBA                           85€/105€
ALL YOU CAN DANCE BALLETT/MODERN/CONTEMPORARY                  85€
ALL YOU CAN DANCE KOMPLETT                                                              120€

 
FAMILIENERMÄßIGUNG:

JEDES WEITERE FAMILIENMITGLIED ERHÄLT 5€ RABATT


10 ER KARTEN:

BUDENZAUBER                                                                                             80€
PILATES                                                                                                          80€
BALLETT/MODERN/CONTEMPORARY   60-75  MIN                                   100€
BALLETT/CONTEMPORARY                         90  MIN                                   120€